Jelen Adatkezelési tájékoztató a Padthai Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1122 Budapest, Bíró utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-286081 a továbbiakban: „Adatkezelő”), által működtetett https://padthaiwokbar.com/ internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”), keresztül megvalósuló adatkezelésekkel összefüggésé, kíván tájékoztatást adni valamennyi érintett számára. 

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2024. április 08. napjától hatályos. Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változatát az Adatkezelő elérhetővé teszi Honlapján. 

Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseire is, fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalmakkal, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az Infotv. 3. §-ának értelmező rendelkezéseivel. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadók.  

1. Adatkezelésre vonatkozó alapelvek 

Szolgáltatásaink biztosítása során fokozottan ügyelünk a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Az Adatkezelési Tájékoztató 2. pontjában foglaltak szerint a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, eljárásaink során figyelemmel vagyunk a GDPR szerinti jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elvére, valamint a személyes adatokat célhoz kötötten, az adattakarékosság elvét is szem előtt tartva kezeljük, betartjuk a korlátozott tárolhatóság elvét is, védjük a személyes adatok bizalmasságát és integritását és tekintettel vagyunk a GDPR szerinti pontosság elvére is. 

2. Adatkezelés módja és biztonsága 

Gondoskodunk az adatai biztonságáról, és megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az Infotv., továbbá az egyéb jogszabályokban előírt adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A személyes adatokat védjük a jogosulatlan hozzáféréstől; megváltoztatástól; továbbítástól; nyilvánosságra hozataltól; vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól. 

Kiemelt hangsúlyt fektetünk a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

3. Az áltaunk kezelt személyes adatok 

3.1. Kapcsolatfelvétel összefüggő adatkezelés 

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a Honlap kapcsolat fül alatti (azaz a https://padthaiwokbar.com/kapcsolat/ aloldalon) elérhetőségen (a továbbiakban együtt: Elérhetőség) keresztül, partnerkapcsolat, ajánlatadás, ajánlatkérés, panasz, észrevétel, illetve egyéb a szolgáltatásainkat, termékeinket vagy működésünket érintő megkereséssel (a továbbiakban: Megkeresés) összefüggésben felvegye velünk a kapcsolatot. 

Hangsúlyozzuk, hogy a fentnevezett Megkeresését kizárólag a Neve, e-mail címe, és megkeresésnek tárgya mellett az „Elolvastam az Adatkezelési Tájékoztatót és hozzájárulok személyes adataim jelen Megkereséssel összefüggő adatkezeléséhez” szövegdoboz pipálását követően a „KÜLDÉS” gombra kattintással tudja részünkre eljuttatni. 

Amennyiben Ön az elektronikus vagy postai levelezési címünkre küldött levél útján kívánja felvennie velünk a kapcsolatot, úgy kérjük, hogy a megkeresését tartalmazó elektronikus vagy postai levelébe írja bele, hogy A Padthai Holding Kft. https://padthaiwokbar.com/kapcsolat/ weboldalán található, Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, annak tartalmát megértettem és minden befolyástól mentesen hozzájárulok személyes adataim jelen Megkereséssel összefüggő kezeléséhez”. Ennek elmulasztása esetén, a jelentkezésének beérkezését követően, elküldjük Önnek a jelen Adatkezelési Tájékoztatót és felhívjuk, hogy amennyiben szeretné, hogy megkérésével érdemben foglalkozzon Adatkezelő, úgy szíveskedjen hozzájárulását a fentebbi módon részünkre megadni. Amennyiben az adatai kezeléséhez való hozzájárulását ezt követően sem adja meg, úgy e-mailjét annak tartalmának megismerése nélkül a tájékoztató megküldését követő 15. napon töröljük. 

3.2. Karrier – Álláslehetőségek – Jelentkezés 

Tájékoztatjuk, hogy Honlapunkon a „Jelentkezés” fül alatt (azaz a https://karrier.padthaiwokbar.com/jobs aloldalon) álláshirdetéseket, teszünk közzé (a továbbiakban: Álláshirdetések). 

Az Álláshirdetésekre történő jelentkezéseket a https://karrier.padthaiwokbar.com/jobs aloldalon, a lentebb megadott adatok kitöltését követően az Adatkezelési Tájékoztató jelen pontja szerinti adatkezeléshez való hozzájárulást követően fogaduk és bíráljuk el érdemben. 

Amennyiben jelentkezést nem a hivatkozott karrier oldalon, hanem közvetlenül info@padthaiwokbar.com e-mail címünkre küldi meg, úgy Ön kap egy automatikus adatvédelmi nyilatkozatra felhívó levelet. Jelentkezését kizárólag akkor tekintjük beküldöttnek amennyiben a levélben a NYILATKOZOM gombra kattintva 24 órán belül elfogadja jelen Adatkezelési Tájékoztatót. Amennyiben nem nyilatkozik az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásáról és azt a következő két alkalommal megküldött emlékeztető során sem véglegesíti annak elfogadását, úgy a Jelentkezését érdemi elbírálás nélkül, annak beérkezésétől számított 25. napon anonimizáljuk, személyes adatait töröljük.

3.3. Padtalk fiók létrehozása, jegyvásárlás és a Padtalk eseményen való részvétellel összefüggő adatkezelés 

Tájékoztatjuk, hogy rendszeres időközönként „Padtalk” névre keresztelt eseményeket szervezünk vendéglátóegységeinkbe, melyre https://padthaiwokbar.com/padtalk aloldalán történő jegyvásárlást követően a sikeres vásárlást igazoló email bemutatásával jogosult az érintett részt venni. 

A jegyvásárlást az érintettnek kizárólag a https://padthaiwokbar.com/padtalk/fiokom/ aloldalon történő felhasználói fiók regisztrálását követően tudják véglegesíteni. 

A Padtalk eseményeken álló és mozgóképes tartalom is készül, melyet adatkezelő reklám és marketing célokra használ fel.

3.4. Hírlevélre történő feliratkozással összefüggő adatkezelés 

Adatkezelő Honlapján lehetőséget biztosít valamennyi érintett számára, hogy név és e-mail cím megadása továbbá az Adatkezelési Tájékoztató jelen pontjának elfogadása mellett feliratkozzon Adatkezelő rendszeresen megjelenő Hírlevelére. 

4. Adatfeldolgozók igénybevétele 

4.1. Adatkezelő kapcsolt vállalkozásain belül történő adattovábbítása 

Tájékoztatjuk, hogy a „3.1. Kapcsolatfelvétel összefüggő adatkezelés” pont szerint rögzített személyes adatokat és a „3.2. Karrier – Álláslehetőségek – Jelentkezés” pont szerint rögzített személyes adatokat jogosult megküldeni az érintett Padthai-Wokbár éttermet üzemeltető cég részére azok feldolgozása vagy kivizsgálása céljából. 

4.2. Adatkezelő által alkalmazott további adatfeldolgozók 

Az egyes adatkezelési műveletek során adatfeldolgozókat veszünk igénybe, amely adatfeldolgozók kizárólag a mi utasításaink alapján járnak el, a személyes adatokat saját célból nem kezelik. 

5. Az Ön jogainak érvényesítése 

Ön jogosult érintetti jogaival élni a Társaság info@padthaiwokbar.com e-mail címére írt kérelmével. 

Az Adatkezelő az Ön személyes adat kezelésre vonatkozó kérelemének teljesítése esetén, az Ön jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti azonosítását elvégzi, és az Ön kérelmének/kérésének az Adatkezelő kizárólag az Ön megfelelő szintű azonosítását követően jogosult eleget tenni. 

Amennyiben Ön a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét nem a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint tette meg és az Adatkezelő az Ön megfelelő, adatbiztonsághoz és/vagy titok védelemhez szükséges (jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti) azonosítását nem tudja elvégezni (nem tudta érintettként beazonosítani) úgy a kérelmet nem tudja teljesíteni. 

Az Adatkezelő által kért, szükséges személyes adatok megadására/hiányzó tevékenység elvégzésére történő felhívástól a személyes adat megadásáig eltelt idő a kérelem megválaszolásának határidejébe nem számít bele. 

Az Adatkezelő az alábbiakban felsorolja azon jogait melyet Ön személyes adatai kezelése során gyakorolhat Adatkezelővel szemben. 

5.1 Hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog 

A 3. pontban meghatározott adatkezelések az Ön hozzájárulásán alapulnak, amely adatkezelésekhez adott hozzájárulását Ön bármikor jogosult visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásáról szóló kérelmét kérjük, hogy 5. pontban meghatározott e-mail címünkre küldje meg. 

5.2 A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga 

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni. 

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és 

g) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is (amely jelen esetben az adatbázisban szereplő személyes adatain alapuló személyes preferenciák, érdeklődési kör meghatározását, valamint ennek alapján direkt marketing küldését). 

Amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 5. pontban meghatározott e-mail címünkön keresztül. 

5.3 Adathordozhatósághoz való jog 

Személyes adatai hordozhatóak. Ez azt jelenti, hogy mozgathatóak, másolhatóak, valamint elektronikusan továbbíthatóak. 

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a 5. pontban meghatározott e-mail címünkön keresztül. 

5.4 A személyes adatok törlésének joga 

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben 

a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy 

b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy 

c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen; 

d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy 

e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja. 

Az Adatkezelő nem köteles azonban teljesíteni az Ön kérelmet, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

a) véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az adatok törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Amennyiben élni kíván ezen jogával, vegye fel velünk a kapcsolatot 5. pontban meghatározott e-mail címünkön keresztül. 

5.5 Az adatkezelés korlátozásának joga 

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben 

a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy 

b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy 

c) személyes adataira nincs többé szüksége az Adatkezelőnek azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtötte azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy 

d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját. 

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését vegye fel velünk a kapcsolatot 5. pontban meghatározott e-mail címünkön keresztül. 

5.6 A tiltakozás joga 

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot 4. pontban meghatározott e-mail címünkön keresztül. 

Adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. 

Ha Adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát is megsérti, Ön az Adatkezelőtől sérelemdíjat is követelhet. 

5.7 Hatósághoz fordulás joga 

Ha valamely jog gyakorlását az Adatkezelő megtagadja, vagy ha Ön nem elégedett a válaszunkkal, vagy Ön panasszal kíván élni, akkor polgári bírósághoz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), mint felügyeleti hatósághoz fordulhat. 

kövess minket
instagramon

Hírlevél

Iratkozz fel hírlevelünkre a és értesülj időben újdonságokainkról!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.