Padthai Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelési tájékoztató
(álláskeresői adatbázis)

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a(z) Padthai Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) által működtetett karrier.padthaiwokbar.com honlapra történő regisztrációval, álláskeresői adatbázis működtetésével, illetve e honlapon keresztül végzett munkaerő-felvétellel összefüggő adatkezelés rendjéről, az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa a honlapra regisztráló és ott állandó fiókot létesítő természetes személyeket (érintetteket).

1. Az Adatkezelő

Adatkezelő cégneve: Padthai Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő székhelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 92/G.
Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: Kanóczky Máté Tivadar ügyvezető
Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: info@padthaiwokbar.com

2. Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy a(z) karrier.padthaiwokbar.com honlapon történő regisztráció, illetve állandó fiók létesítésének célja kizárólagosan álláskeresői adatbázis működtetése, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra való alkalmasság megállapítása, valamint foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére ajánlat tétele érintetteknek. A honlapon keresztüli regisztráció abban az esetben véglegesíthető, amennyiben az érintett a regisztrációs honlapon megadott vagy oda feltöltött személyes adatainak Adatkezelő általi megismeréséhez, kezeléséhez és továbbításához hozzájárul.

3. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában közzéteszi.

4. Az Adatkezelő által ügyfél vonatkozásában végzett adatkezelés célja: (i) a honlapon történő regisztráció, illetve regisztrációval állandó fiók létesítése, (ii) érintett azonosítása; (iii) álláskeresői adatbázis működtetése; (iv) érintettel kapcsolatfelvétel, (v) érintett adott munkakör betöltésére való alkalmasságának megállapítása, (vi) érintett munkaerő-felvételen történő részvétele és munkaerő-felvétel eredményétől függőben foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére ajánlat tétele.

jogalapja: érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulása visszavonását az érintett a(z) karrier.padthaiwokbar.com honlapon keresztül, állandó fiókjának törlésével teheti meg.

terjedelme: (i) email cím; (ii) vezetéknév; (iii) keresztnév; (iv) lakóhely és tartózkodási cím (ország, irányítószám, város, köztestület neve és típusa, házszám); (v) telefonszám; (vi) végzettséget igazoló dokumentum száma; (vii) honlapra feltöltött pályázati anyagban feltüntetett valamennyi személyes adat.

A regisztráció során megadott, illetve a feltöltött pályázati anyagban szereplő személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az érintett tartozik felelősséggel, azokat az érintett köteles naprakészen tartani. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Adatkezelő nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja. Az érintett által megadott adatokat, illetve feltöltött állományokat a(z) karrier.padthaiwokbar.com honlapon keresztül módosíthatja. A személyes adatok bármely módosítása esetén, e módosítások véglegesítése céljából személyes adatainak Adatkezelő általi megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárulását meg kell adnia.

5. Az Adatkezelő az ügyfél adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára,
a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv az Adatkezelő felé hivatalos megkeresését eljuttatja;
b) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás címzettje az Adatkezelővel kötelmi jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és az Adatkezelő közötti kötelmi jogviszony teljesítése;
c) az Adatkezelő azon tagjai, amelyekkel Adatkezelő közös adatkezelésre vagy adattovábbításra irányuló megállapodást kötött az álláskeresői adatbázishoz való hozzáférés céljából. Az ügyfél külön nyilatkozatával járul hozzá ahhoz, hogy az Adatkezelő az érintett 4. bekezdésben rögzített személyes adatait – érintettel kapcsolatfelvétel, érintett adott munkakör betöltésére való alkalmasságának megállapítása, és munkaerő-felvételen történő részvétele és munkaerő-felvétel eredményétől függőben foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére ajánlat tétele céljából – továbbítsa az Adatkezelő tagjainak.

6. Az adatkezelés időtartama: a regisztrációval létesített állandó fiók fennállásának időtartama, de legkésőbb az érintett honlapon végzett utolsó aktivitásától számított 1 év. Adatkezelő felhívja érintettek figyelmét arra, hogy a regisztráció útján létesített állandó fiók a(z) karrier.padthaiwokbar.com honlapon keresztül egyoldalú nyilatkozattal törölhető. Az állandó fiók törlését követően az Adatkezelő az érintett személyes adatait jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezeléssel összefüggő nyilvántartásából törli. Az állandó fiók törlése egyben a személyes adatok kezelésére adott hozzájárulását visszavonásának is minősül. A törlést követően az állandó fiók utólagos helyreállítására nincs lehetőség, ugyanakkor az állandó fiók törlését követően érintett regisztráció útján újabb állandó fiók létesítésére jogosult.

7. A személyes adat jogosultját megillető jogok:
Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik.

a) tájékoztatáshoz való jog;
b) helyesbítéshez való jog;
c) elfeledtetéshez való jog;
d) adatkezelés korlátozásához való jog;
e) adathordozhatósághoz való jog;
f) tiltakozáshoz való jog.

8. Jogorvoslati lehetőségek:
Amennyiben az érintett a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az Adatkezelő megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Telefon: +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih-hu 

kövess minket
instagramon

Hírlevél

Iratkozz fel hírlevelünkre a és értesülj időben újdonságokainkról!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.